ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัปเดต 29 กันยายน 2020

SOLOGIC, LLC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดในวอชิงตัน ("Sologic") เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มบางอย่างสำหรับการแก้ปัญหา หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Causelink ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการและจัดการการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง

โดยการคลิกเพื่อสั่งซื้อหรือเริ่มการทดลองใช้ฟรีของคุณวันนี้ ("วันที่มีผล") แสดงว่าคุณกำลังทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ Sologic ซึ่ง Sologic จะทำให้เครื่องมือเหล่านั้นพร้อมให้คุณใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตตามเกณฑ์การสมัครรับข้อมูลตามข้อกำหนดต่อไปนี้ และเงื่อนไขการใช้งาน ("ข้อกำหนด" เหล่านี้และร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณตกลงตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 17 (ข้อตกลงทั้งหมด) ด้านล่าง "ข้อตกลง"):

โปรดอ่านข้อตกลงอย่างละเอียด การคลิกเพื่อสั่งซื้อหรือเริ่มการทดลองใช้ฟรี แสดงว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อตกลง ยอมรับข้อตกลง และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลง หากคุณไม่ตกลงหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง)

การคลิกเพื่อสั่งซื้อหรือเริ่มการทดลองใช้ฟรี แสดงว่าคุณสัญญาว่าข้อมูลการลงทะเบียนใดๆ ที่คุณส่งไปยัง Sologic นั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ และคุณตกลงที่จะรักษาไว้เช่นนั้นตลอดเวลา

 1. การตีความ คำจำกัดความและกฎการตีความต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้:

1.1 เมื่อใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้:

(ก) "วันทำการ" หมายถึงวันใดๆ ที่ไม่ใช่วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในสหรัฐอเมริกา (b) "ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับและมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นข้อมูลดังกล่าวหรือระบุว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับในส่วนที่ 10 (การรักษาความลับ) ด้านล่าง (c) "ข้อมูลของคุณ" หมายถึงข้อมูลที่ป้อนโดย จัดหาโดย หรือมาจากคุณหรือ Sologic ในนามของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการหรืออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของคุณ (d) "เอกสารประกอบ" หมายถึงเอกสารที่ Sologic จัดเตรียมให้คุณทางออนไลน์ผ่าน http://www.sologic.com/sites/default/files/cle/_docs/Causelink-Enterprise-User-Guide.pdf และ http:/ /www.sologic.com/sites/default/files/cle/_docs/CLE-quick-start-user-guide.pdf หรือที่อยู่เว็บอื่น ๆ ที่ Sologic มอบให้คุณเป็นครั้งคราวซึ่งกำหนดคำอธิบายของบริการ และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ (จ) "ระยะเวลาการสมัครสมาชิกเริ่มต้น" หมายถึงเดือนหรือปีแรก ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก ที่คุณสมัครใช้บริการ (f) "เวลาทำการปกติ" หมายถึง 8.00 น. ถึง 18.00 น. เวลามาตรฐานอเมริกาเหนือตะวันออกในแต่ละวันทำการ (g) "ระยะเวลาการต่ออายุ" หมายถึงระยะเวลาที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 13 (ระยะเวลาและการสิ้นสุด) ด้านล่าง (h) "บริการ" หมายถึงบริการสมัครสมาชิกที่ Sologic มอบให้คุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ผ่าน URL เฉพาะ (เช่น *.causelink.com โดยที่ * เป็นโดเมนย่อยที่กำหนดโดย Sologic) ซึ่งจะมอบให้คุณโดย Sologic ภายในเวลาที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์หลังจากที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ Sologic จะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว ตามที่อธิบายไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอกสารประกอบ (i) "ซอฟต์แวร์" หมายถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ Sologic จัดหาให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ที่ Sologic เป็นเจ้าของหรือบริษัทในเครือ ผู้สืบทอดหรือมอบหมาย และระบบหรือซอฟต์แวร์ที่สืบเนื่องใดๆ ตามที่ Sologic กำหนดและใดๆ งานลอกเลียนแบบ รวมถึงการปรับปรุง เผยแพร่ การแก้ไขจุดบกพร่อง อัพเกรด ดัดแปลง ปรับปรุงและขยาย ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สื่อ เอกสารที่พิมพ์ และเอกสารออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รูปภาพและข้อความ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึง ข้อจำกัด ข้อมูล ส่วนประกอบ ภาพถ่าย ภาพยนตร์หรือวิดีโอ แอนิเมชั่น ผลิตภัณฑ์เสียง หรือการแสดงภาพใดๆ ไม่ว่าภาพจะได้รับจากการดาวน์โหลดจาก Sologic หรือส่งโดย Sologic ผ่านสื่ออื่น ๆ ร่วมกับวัสดุทั้งหมดที่สร้างขึ้นทางสายตา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางดิจิทัลหรือโดยวิธีอื่นใดจากสิ่งเดียวกัน รวมถึงการทำซ้ำ (j) "ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก" หมายถึงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่คุณจ่ายให้กับ Sologic สำหรับการสมัครสมาชิกของผู้ใช้ (k) "ระยะเวลาการสมัครสมาชิก" หมายถึงระยะเวลาการสมัครสมาชิกเริ่มต้นพร้อมกับระยะเวลาการต่ออายุที่ตามมา (l) "นโยบายบริการสนับสนุน" หมายถึงนโยบายของ Sologic ในการให้การสนับสนุนเกี่ยวกับบริการที่มีให้ที่ http://www.sologic.com/root-cause-analysis-software/causelink-support-0 หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว ที่อยู่ตามที่ Sologic อาจจัดหาให้คุณเป็นครั้งคราว (m) "การสมัครสมาชิกผู้ใช้" หมายถึงการสมัครใช้งานของผู้ใช้ที่คุณซื้อภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงและใช้บริการและเอกสารตามข้อกำหนดเหล่านี้ (n) "ไวรัส" หมายถึงอุปกรณ์หรือสิ่งใด ๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์ รหัส ไฟล์หรือโปรแกรมใด ๆ ) ที่อาจ: ป้องกัน ทำให้เสียหาย หรือส่งผลเสียต่อการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเครือข่าย บริการโทรคมนาคม อุปกรณ์หรือเครือข่ายใด ๆ หรือบริการหรืออุปกรณ์อื่นใด ป้องกัน ทำให้เสียหาย หรือส่งผลเสียต่อการเข้าถึงหรือการทำงานของโปรแกรมหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงความน่าเชื่อถือของโปรแกรมหรือข้อมูลใด ๆ (ไม่ว่าจะโดยการจัดเรียงใหม่ เปลี่ยนแปลง หรือลบโปรแกรมหรือข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนหรืออย่างอื่น) หรือส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมทั้งเวิร์ม ม้าโทรจัน ไวรัส และสิ่งหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

1.2 ภาษาในทุกส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกตีความตามความหมายที่ยุติธรรมในทุกกรณี และไม่เคร่งครัดสำหรับหรือต่อต้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คำอธิบายภาพและหัวเรื่องย่อหน้าที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้มีการแทรกเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด จำกัด หรือส่งผลกระทบต่อการตีความหรือการสร้างข้อกำหนดหรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้

1.3 คำในเอกพจน์จะรวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกัน และการอ้างอิงถึงเพศใดเพศหนึ่งจะรวมถึงการอ้างอิงถึงเพศอื่นๆ ตามที่บริบทกำหนด

1.4 การอ้างอิงถึงบทบัญญัติของกฎหมายหรือบทบัญญัติคือการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวในขณะที่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้ โดยคำนึงถึงการแก้ไข การขยายเวลา หรือการออกกฎหมายใหม่ใด ๆ และรวมถึงกฎหมายย่อยใด ๆ ในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายดังกล่าว .

1.5 คำว่า "การเขียน" และ "การเขียน" รวมถึงแฟกซ์และอีเมล

 1. การสมัครสมาชิกผู้ใช้

2.1 ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ Sologic ขอมอบใบอนุญาตที่ไม่จำกัดเฉพาะ โอนไม่ได้ เพิกถอนได้ให้แก่คุณ ในการใช้บริการและเอกสารระหว่างเงื่อนไขการสมัครสมาชิกสำหรับการดำเนินธุรกิจภายในของคุณเท่านั้น บริการและเอกสารเป็นใบอนุญาต ไม่ได้ขายให้กับคุณ

2.2 คุณเข้าใจและยอมรับว่า:

(a) ต้องใช้เบราว์เซอร์ที่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำเพื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ (b) Sologic อาจตรวจสอบบริการเพื่อสร้างบัญชีของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตแต่ละราย รวมถึงบัญชีของคุณ Sologic จะไม่ตรวจสอบบ่อยกว่าทุกไตรมาส และจะหลีกเลี่ยงการแทรกแซงอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของคุณ และ (c) คุณต้องปิดการใช้งานรหัสผ่านทันทีที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่บุคคลอื่นได้รับ (เช่น "ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต") และแจ้งให้ Sologic ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยปราศจากอคติต่อสิทธิ์อื่น ๆ ของ Sologic Sologic อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวปฏิเสธที่จะออกรหัสผ่านให้กับบุคคลใด ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 2.3 คุณจะไม่เข้าถึง จัดเก็บ แจกจ่าย หรือส่งไวรัสหรือเนื้อหาอื่นใดในขณะที่ใช้บริการที่: (ก) (ก) ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ละเมิด ล่วงละเมิด หรือล่วงละเมิดทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์; (b) อำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย; (c) แสดงให้เห็นภาพที่โจ่งแจ้งทางเพศ; (d) ส่งเสริมความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย; (จ) เป็นการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ เพศ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือ (f) ทำให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน Sologic ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณในการปิดการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

2.4 เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับหรือได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่:

(ก) พยายามคัดลอก แก้ไข ทำซ้ำ สร้างงานลอกเลียนแบบ สร้างเฟรม สะท้อน เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด แสดง ส่งผ่าน หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์หรือเอกสารบางส่วนหรือทั้งหมดในรูปแบบหรือสื่อใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ (b) พยายามย้อนกลับการคอมไพล์ ถอดประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือลดรูปแบบที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ (c) เข้าถึงบริการหรือเอกสารทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แข่งขันกับบริการหรือเอกสาร (d) ใช้บริการหรือเอกสารเพื่อให้บริการแก่บุคคลที่สาม; หรือ (e) ภายใต้มาตรา 18 (การมอบหมาย) ด้านล่าง ให้อนุญาต ขาย ให้เช่า ให้เช่า โอน มอบหมาย แจกจ่าย แสดง เปิดเผย หรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้บริการหรือเอกสารพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สาม 2.5 คุณจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้บริการและเอกสารประกอบ และคุณจะแจ้งให้ Sologic ทราบทันทีเมื่อมีการเข้าถึงหรือใช้งานของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

2.6 สิทธิ์ที่ให้ไว้ในส่วนนี้มอบให้กับคุณเท่านั้น

 1. บริการ.

3.1 ระหว่างเงื่อนไขการสมัครสมาชิก Sologic จะให้บริการและทำให้เอกสารพร้อมใช้งานสำหรับคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

3.2 ในช่วงระยะเวลาการสมัครสมาชิก Sologic จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทุกวันโดยมีความพร้อมใช้งาน 99.95% ไม่รวมการบำรุงรักษาที่วางแผนไว้ การบำรุงรักษาตามแผนจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และ Sologic จะพยายามทำให้การบำรุงรักษาตามแผนดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเวลา 22:00 น. และ 02:00 EST Sologic จะแจ้งให้คุณทราบถึงการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ Sologic จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อ (a) แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสี่ชั่วโมงหากจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาที่ไม่ได้กำหนดไว้และ (b) ดำเนินการบำรุงรักษาที่ไม่ได้กำหนดไว้นอกเวลาทำการปกติ

3.3 Sologic จะให้บริการสนับสนุนลูกค้ามาตรฐานของ Sologic แก่คุณในช่วงเวลาทำการปกติตามนโยบายบริการสนับสนุนของ Sologic ซึ่งจะมีผลเมื่อมีการให้บริการ Sologic อาจแก้ไขนโยบายบริการสนับสนุนตามดุลยพินิจของตนเป็นครั้งคราว คุณสามารถซื้อบริการสนับสนุนขั้นสูงแยกกันได้ในราคาปัจจุบันของ Sologic

 1. ข้อมูลของคุณ

4.1 คุณเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดของคุณแต่เพียงผู้เดียว

4.2 Sologic จะสำรองข้อมูลของคุณ รวมถึงไฟล์แนบทุกคืน ข้อมูลสำรองจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาสองสัปดาห์บนเซิร์ฟเวอร์แยกจากอินสแตนซ์ที่ใช้งานจริงของคุณแล้วลบออก หากข้อมูลใด ๆ ของคุณสูญหายหรือเสียหาย Sologic จะใช้ความพยายามทางการค้าตามสมควรเพื่อกู้คืนข้อมูลที่สูญหายหรือเสียหายจากการสำรองข้อมูลล่าสุด Sologic ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การทำลาย การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลของคุณที่เกิดจากบุคคลที่สาม (ยกเว้นฝ่ายใดก็ตามที่ Sologic ทำสัญญาให้ดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและสำรองข้อมูลของคุณ)

4.3 ในการให้บริการ Sologic จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ http://www.causelink.com/privacy หรือที่อยู่เว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจได้รับจากคุณ เป็นครั้งคราว เนื่องจากนโยบายดังกล่าวอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดย Sologic ตามดุลยพินิจของ Sologic แต่เพียงผู้เดียว

4.4 ในขอบเขตที่ Sologic ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในนามของคุณเมื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบว่าคุณเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและ Sologic เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลและ:

(a) คุณรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนหรือเก็บไว้ภายนอกสถานที่ที่คุณอยู่เพื่อดำเนินการบริการและภาระผูกพันอื่น ๆ ของ Sologic ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ (b) คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยัง Sologic เพื่อที่ Sologic อาจใช้ ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของคุณ (c) คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งและให้ความยินยอมในการใช้ การประมวลผล และการถ่ายโอนดังกล่าวตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกำหนด; (d) Sologic จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดเหล่านี้และคำแนะนำที่ถูกต้องตามกฎหมายที่คุณให้เป็นครั้งคราวเท่านั้น และ (จ) แต่ละฝ่ายจะใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมกับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดกฎหมายหรือการสูญเสียโดยไม่ได้ตั้งใจ การทำลาย หรือความเสียหาย

4.5 Sologic อาจรวม ลบระบุ หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณ และใช้ข้อมูลที่รวบรวม ไม่ระบุตัวตน หรือไม่ระบุชื่อ ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลของคุณอีกต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและพัฒนาของ Sologic เอง

 1. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณรับทราบว่าบริการอาจเปิดใช้งานหรือช่วยเหลือคุณในการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ สอดคล้อง และซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และคุณดำเนินการดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเองเท่านั้น Sologic ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ Sologic ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา การใช้ หรือการโต้ตอบกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม และ Sologic ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดสำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่คุณทำกับบุคคลที่สามดังกล่าว ธุรกรรมผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามเป็นธุรกรรมระหว่างคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่โซโลจิก Sologic แนะนำให้คุณอ้างอิงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะใช้เว็บไซต์บุคคลที่สาม Sologic ไม่รับรองหรืออนุมัติเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ที่ให้บริการผ่านบริการ

 2. ภาระผูกพันของโซโลจิก

6.1 Sologic จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบริการจะดำเนินการตามเอกสารและทักษะและความระมัดระวังที่เหมาะสม

6.2 ส่วน 6.1 จะไม่นำไปใช้กับการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการที่ขัดต่อคำสั่งของ Sologic รวมถึงการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงบริการโดยบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากผู้รับเหมาหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Sologic หรือ Sologic หากบริการไม่สอดคล้องกับส่วนที่ 6.1 Sologic จะใช้ความพยายามเชิงพาณิชย์ตามสมควรเพื่อแก้ไขการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในทันที หรือให้ทางเลือกอื่นแก่คุณในการบรรลุผลการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ การแก้ไขหรือทดแทนดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขเฉพาะสำหรับการละเมิดการดำเนินการที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1 แม้จะมีสิ่งที่กล่าวมาแล้ว:

(ก) Sologic ไม่รับประกันว่าการใช้บริการของคุณจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือบริการ เอกสาร หรือข้อมูลที่คุณได้รับผ่านบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ และ (b) Sologic ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงอินเทอร์เน็ต และคุณรับทราบว่าบริการและเอกสารประกอบอาจมีข้อจำกัด ความล่าช้าและปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารดังกล่าว 6.3 Sologic อาจทำข้อตกลงที่คล้ายกับข้อกำหนดเหล่านี้กับบุคคลที่สาม และอาจพัฒนา ใช้ ขาย หรือให้สิทธิ์ในเอกสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับที่ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยอิสระ

6.4 Sologic รับประกันว่ามีและจะรักษาใบอนุญาต ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

 1. ภาระผูกพันของคุณ คุณจะ:

(a) ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลแก่ Sologic ตามที่ Sologic ต้องการเพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของคุณ ข้อมูลการเข้าถึงความปลอดภัย และบริการกำหนดค่า (b) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ (c) ดำเนินการตามความรับผิดชอบของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Sologic อาจปรับตารางเวลาและกำหนดการส่งมอบตามความจำเป็นอันสมควรเนื่องจากความล่าช้าของคุณ); (d) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้บริการและเอกสารตามข้อกำหนดเหล่านี้ และหากถูกละเมิด คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ (e) รับและรักษาใบอนุญาต ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับ Sologic ตลอดจนผู้รับเหมาและตัวแทนในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงบริการ (f) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายและระบบของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำโดย Sologic เป็นครั้งคราว และ (g) รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ (i) การจัดหาและบำรุงรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายและลิงก์โทรคมนาคมจากระบบของคุณไปยังแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตของ Sologic และ (ii) ปัญหา เงื่อนไข ความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง และความสูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือลิงค์โทรคมนาคมหรือเกิดจากอินเทอร์เน็ต 8. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน; การทดลอง.

8.1 คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกให้กับ Sologic สำหรับการสมัครใช้งานของผู้ใช้ตามราคาที่อธิบายไว้เมื่อซื้อบริการ

8.2 คุณจะต้องระบุรายละเอียดบัตรเครดิตที่ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน หรือข้อมูลใบสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติซึ่งเป็นที่ยอมรับของ Sologic และรายละเอียดการติดต่อและการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและเป็นปัจจุบันและครบถ้วนในวันที่มีผลในวันที่มีผล ไกลออกไป:

(a) โดยให้รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณแก่ Sologic คุณอนุญาตให้ Sologic เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตดังกล่าว: (i) ขึ้นอยู่กับการทดลองใช้ ในวันที่มีผล และหลังจากนั้นรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครของคุณ สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ต้องชำระตามเงื่อนไขการสมัครเริ่มต้น; และ (ii) ภายใต้หัวข้อ 13.1 เมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการต่ออายุแต่ละครั้ง 8.3 หาก Sologic ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 30 วันหลังจากวันที่ครบกำหนด โดยไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาอื่น ๆ ของ Sologic:

(a) Sologic อาจปิดการใช้งานรหัสผ่าน บัญชี และการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ และ Sologic จะไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการใด ๆ หรือทั้งหมดในขณะที่ใบแจ้งหนี้ใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน และ (b) ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระดังกล่าวในอัตรารายปีเท่ากับ 3% จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานในขณะนั้นของ JP Morgan Chase หรือผู้สืบทอด ณ วันที่ออกใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มในวันที่ครบกำหนดและดำเนินการต่อ จนกว่าจะชำระครบถ้วนไม่ว่าจะก่อนหรือหลังคำพิพากษา 8.4 จำนวนเงินและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ระบุหรืออ้างถึงในข้อกำหนดเหล่านี้คือ: (a) ชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ (b) ไม่สามารถยกเลิกได้และไม่สามารถคืนเงินได้ ภายใต้มาตรา 12.3(b) และ (c) ไม่รวมภาษี ซึ่งจะเพิ่มในใบแจ้งหนี้ของ Sologic ในอัตราที่เหมาะสม

8.5 Sologic อาจเพิ่มค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการต่ออายุแต่ละครั้ง โดยจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 90 วัน

8.6 ในบางครั้ง Sologic อาจเสนอการทดลองใช้การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องชำระเงินหรือในอัตราที่ลดลง ("การทดลองใช้") Sologic ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์ของคุณในการพิจารณาคดี และภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ในการเพิกถอนหรือแก้ไขการทดลองใช้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้ กฎ.

สำหรับการทดลองใช้บางรายการ Sologic จะขอให้คุณระบุรายละเอียดการชำระเงินเพื่อเริ่มการทดลองใช้ เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ SOLOGIC อาจเริ่มเรียกเก็บเงินคุณโดยอัตโนมัติสำหรับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินที่เกี่ยวข้องในวันแรกหลังจากสิ้นสุดการทดลองใช้ เป็นประจำทุกเดือน โดยการให้รายละเอียดการชำระเงินของคุณร่วมกับการทดลองใช้ คุณตกลงที่จะเรียกเก็บเงินนี้โดยใช้รายละเอียดการชำระเงินดังกล่าว หากคุณไม่ต้องการการเรียกเก็บเงินนี้ คุณต้องยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแบบชำระเงินที่เกี่ยวข้องผ่านหน้าสมัครสมาชิกบัญชี SOLOGIC ของคุณ หรือยกเลิกบัญชี SOLOGIC ของคุณก่อนสิ้นสุดการทดลองใช้ หากคุณไม่ต้องการถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนแบบเกิดซ้ำ คุณต้องยกเลิกการสมัครรับข้อมูลแบบชำระเงินที่เกี่ยวข้องผ่านหน้าการสมัครของบัญชี SOLOGIC ของคุณ หรือยุติบัญชี SOLOGIC ของคุณก่อนสิ้นเดือนที่เกิดซ้ำ การสมัครแบบชำระเงินไม่สามารถยุติได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงินไปแล้ว และยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ SOLOGIC จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณได้ชำระไปแล้ว

 1. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

9.1 คุณรับทราบและยอมรับว่า Sologic และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการและเอกสารประกอบ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ให้สิทธิ์หรือในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน) หรือสิทธิ์หรือใบอนุญาตอื่นๆ สำหรับบริการหรือ เอกสาร ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณสมบัติอื่นใดของแบรนด์ Sologic ไม่ว่าจะใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์

9.2 Sologic ยืนยันว่ามีสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการและเอกสารที่จำเป็นในการให้สิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างว่ามอบให้ภายใต้และตามข้อกำหนดเหล่านี้

 1. การรักษาความลับ

10.1 แต่ละฝ่ายอาจได้รับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูลที่: (ก) เป็นที่รู้จักหรือเป็นที่รู้จักในที่สาธารณะนอกเหนือจากการกระทำหรือการละเว้นของฝ่ายรับ; (b) อยู่ในความครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนการเปิดเผย (c) เปิดเผยต่อฝ่ายรับโดยชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่สามโดยไม่มีข้อจำกัดในการเปิดเผย; (d) ได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยฝ่ายที่ได้รับ ซึ่งการพัฒนาที่เป็นอิสระสามารถแสดงได้ด้วยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ (จ) จำเป็นต้องเปิดเผยโดยกฎหมาย โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลใดๆ หรือโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือฝ่ายปกครองใดๆ

10.2 แต่ละฝ่ายจะเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายไว้เป็นความลับ และ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายหนึ่งให้กับบุคคลที่สาม หรือใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

10.3 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายหนึ่งที่ตนเข้าถึงจะไม่ถูกเปิดเผยหรือแจกจ่ายโดยพนักงานหรือตัวแทนที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

10.4 ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย การทำลาย การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่เกิดจากบุคคลที่สาม

10.5 คุณรับทราบว่ารายละเอียดของบริการ และผลการทดสอบประสิทธิภาพของบริการ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของ Sologic

10.6 Sologic รับทราบว่าข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของคุณ

10.7 ส่วนที่ 10 นี้ (การรักษาความลับ) จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดข้อกำหนดเหล่านี้

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

11.1 คุณจะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่เป็นอันตรายต่อ Sologic จากการเรียกร้อง การดำเนินการ การพิจารณาคดี ความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายในศาลและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) เกี่ยวกับการใช้บริการหรือเอกสารประกอบของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่า:

(a) Sologic แจ้งให้คุณทราบโดยทันทีหากมีการเรียกร้องดังกล่าวซึ่ง Sologic ได้รับแจ้งเอง (b) Sologic ให้ความร่วมมือกับคุณอย่างสมเหตุสมผลในการปกป้องและหากเหมาะสม ให้จัดการข้อเรียกร้องดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ และ (c) คุณได้รับอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องหรือระงับการเรียกร้อง คุณตกลงว่าหากมีผู้ใดยื่นข้อเรียกร้องต่อ SOLOGIC ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ จากนั้นในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและระงับความเสียหายจากความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆ ของ K และค่าใช้จ่าย) ที่เกิดจากการเรียกร้องดังกล่าว

11.2 Sologic จะปกป้องคุณจากการเรียกร้องใด ๆ ที่บริการหรือเอกสารประกอบที่ละเมิดสิทธิบัตรใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่มีผล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในฐานข้อมูลหรือสิทธิ์ในการรักษาความลับ และจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณสำหรับจำนวนเงินที่มอบให้ คุณอยู่ในดุลยพินิจหรือยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า:

(a) Sologic ได้รับการแจ้งทันทีถึงข้อเรียกร้องดังกล่าว; (b) คุณให้ความร่วมมือตามสมควรแก่ Sologic ในการปกป้องและจัดการข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายของ Sologic; และ (c) Sologic ได้รับอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องหรือยุติข้อเรียกร้อง 11.3 ในการป้องกันหรือระงับการเรียกร้องใด ๆ Sologic อาจจัดหาสิทธิ์ให้คุณใช้บริการต่อไป แทนที่หรือแก้ไขบริการเพื่อให้ไม่ละเมิดหรือหากการเยียวยาดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล ให้ยุติข้อกำหนดเหล่านี้ในธุรกิจปกติสองแห่ง วันแจ้งให้คุณทราบโดยไม่ต้องรับผิดเพิ่มเติมหรือภาระผูกพันในการชำระค่าเสียหายที่ชำระบัญชีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้กับคุณ

11.4 ไม่ว่าในกรณีใด Sologic พนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาช่วงจะต้องรับผิดต่อคุณ หากถูกกล่าวหาว่าละเมิดขึ้นอยู่กับ:

(a) การแก้ไขบริการหรือเอกสารโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Sologic; (b) การใช้บริการหรือเอกสารของคุณในลักษณะที่ขัดต่อคำแนะนำที่ Sologic มอบให้คุณ หรือ (c) การใช้บริการหรือเอกสารของคุณหลังจากการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงจาก Sologic หรือหน่วยงานที่เหมาะสม 11.5 ข้างต้นระบุสิทธิ์และการเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวและแต่เพียงผู้เดียวของคุณและภาระผูกพันและความรับผิดทั้งหมดของ Sologic (รวมถึงพนักงานของ Sologic ตัวแทนและผู้รับเหมาช่วง) สำหรับการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือสิทธิ์ในการรักษาความลับ

 1. การจำกัดความรับผิด ภายใต้บทบัญญัติของส่วนที่ 11 ส่วนนี้กำหนดความรับผิดทางการเงินทั้งหมดของ Sologic (รวมถึงความรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำหรือการละเว้นของพนักงาน ตัวแทน และผู้รับเหมาช่วง) ที่มีต่อคุณเกี่ยวกับ: (a) การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ (b) การใช้บริการและเอกสารของคุณหรือส่วนหนึ่งส่วนใด; และ (c) การเป็นตัวแทน คำแถลง หรือการกระทำที่ละเมิดหรือการละเว้น (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

12.1 ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งและเฉพาะในข้อกำหนดเหล่านี้:

(a) คุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้บริการและเอกสารประกอบ และสำหรับข้อสรุปที่ได้จากการใช้งานดังกล่าว Sologic จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูล คำแนะนำ หรือสคริปต์ใดๆ ที่คุณให้กับ Sologic ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือการดำเนินการใดๆ ที่ Sologic ดำเนินการตามคำแนะนำของคุณ (b) การรับประกัน การรับรอง เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดทั้งหมดไม่ว่าโดยนัยโดยกฎหมายหรือกฎหมายทั่วไป ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดเหล่านี้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาต และ (c) บริการและเอกสารที่จัดเตรียมไว้ให้คุณ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" 12.2 ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ยกเว้นความรับผิดของ Sologic สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ Sologic หรือการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงโดยฉ้อฉล

12.3 ภายใต้หัวข้อ 12.1 และ 12.2:

(a) Sologic จะไม่รับผิดไม่ว่าจะในการละเมิด สัญญา การบิดเบือนความจริง การชดใช้ค่าเสียหาย หรือการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหมดสิ้นของความนิยม หรือการสูญเสียหรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกันของข้อมูลหรือข้อมูล หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง หรือ สำหรับการสูญเสีย ต้นทุน ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายพิเศษ ทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และ (b) ความรับผิดโดยรวมทั้งหมดของ Sologic ในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย) การสื่อให้เข้าใจผิด การชดใช้ หรืออย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือการพิจารณาการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกจำกัดอยู่ที่ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกทั้งหมดที่จ่ายสำหรับ การสมัครผู้ใช้ระหว่างเดือนก่อนหน้าวันที่มีการเรียกร้องเกิดขึ้นทันที 13. เงื่อนไขและการยกเลิก

13.1 ข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะยุติเป็นอย่างอื่นตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อนี้ จะเริ่มในวันที่มีผลและจะดำเนินต่อไปสำหรับเงื่อนไขการสมัครเริ่มต้น และหลังจากนั้น ข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาต่อเนื่องกันเป็นรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับรายเดือนหรือรายปีของคุณ การสมัครสมาชิก (แต่ละ "ระยะเวลาการต่ออายุ") เว้นแต่:

(a) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงการยกเลิกอย่างน้อย 10 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกเบื้องต้นหรือระยะเวลาการต่ออายุใด ๆ ซึ่งในกรณีนี้ข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกเริ่มต้นหรือระยะเวลาการต่ออายุที่เกี่ยวข้อง; หรือ (b) สิ้นสุดลงเป็นอย่างอื่นตามบทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้ 13.2 โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดที่คู่สัญญาอาจได้รับ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องรับผิดต่ออีกฝ่าย หาก:

(ก) อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการละเมิดสาระสำคัญของข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้และ (หากการละเมิดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้) ล้มเหลวในการแก้ไขการละเมิดนั้นภายใน 30 วันนับจากที่ฝ่ายนั้นได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการละเมิด (b) มีคำสั่งหรือมีการลงมติสำหรับการเลิกจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง หรือพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ศาลที่มีเขตอำนาจมีอำนาจสั่งยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่าย (c) อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มคดีโดยสมัครใจภายใต้กฎหมายล้มละลายของรัฐบาลกลางหรือภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการบรรเทาทุกข์ของลูกหนี้ การออกกฤษฎีกาหรือคำสั่งเพื่อบรรเทาทุกข์กับอีกฝ่ายหนึ่งในคดีที่ไม่สมัครใจภายใต้กฎหมายล้มละลายของรัฐบาลกลางหรือภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการบรรเทาทุกข์ของลูกหนี้ การแต่งตั้งหรือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งให้แต่งตั้งผู้รับ ทรัสตี หรือผู้พิทักษ์ของอีกฝ่ายหนึ่งหรือทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่ง การมอบหมายเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้โดยอีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั่วไปความล้มเหลวของอีกฝ่ายหนึ่งในการชำระหนี้เมื่อหนี้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระ การดำเนินการหรือความทุกข์ทรมานจากบุคคลอื่นในการโอนที่เป็นการฉ้อโกงภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ การปกปิดโดยบุคคลอื่นในทรัพย์สินของตนในการฉ้อโกงเจ้าหนี้; การสร้างหรือความทุกข์ทรมานจากอีกฝ่ายหนึ่งตามความหมายของกฎหมายล้มละลายของรัฐบาลกลาง หรือการบังคับยึดหน่วงโดยกระบวนการทางกฎหมาย หรือการกีดกันทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้ถูกปลดออกหรือถูกผูกมัด หรือ (d) อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการหรือรับโทษต่อการกระทำที่คล้ายคลึงกันหรือคล้ายคลึงกันในเขตอำนาจศาลใด ๆ อันเป็นผลมาจากหนี้สิน 13.3 ในการยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม:

(a) ใบอนุญาตทั้งหมดที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะยุติลงทันที (b) แต่ละฝ่ายจะส่งคืนและไม่ใช้อุปกรณ์ ทรัพย์สิน เอกสาร และรายการอื่นๆ (และสำเนาทั้งหมด) ที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่งอีกต่อไป (c) Sologic อาจทำลายหรือกำจัดข้อมูลใด ๆ ของคุณที่อยู่ในความครอบครองของตน เว้นแต่ว่า Sologic จะได้รับไม่เกินสิบวันหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของการยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ คำขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อส่งสำเนาสำรองล่าสุดให้แก่คุณ ข้อมูลของคุณ Sologic จะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ตามสมควรเพื่อส่งข้อมูลสำรองให้กับคุณภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว โดยคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ค้างชำระ ณ เวลานั้นและเป็นผลมาจากการบอกเลิกสัญญา (ไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระ ณ เวลานั้นหรือไม่ก็ตาม วันที่สิ้นสุด) คุณจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดย Sologic ในการส่งคืนหรือกำจัดข้อมูลของคุณ (d) สิทธิที่เพิ่มขึ้นของคู่สัญญา ณ เวลาที่สิ้นสุด หรือความต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเพื่อความอยู่รอดหรือโดยปริยายที่รอดตายจากการยกเลิก จะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีอคติ 14. เหตุสุดวิสัย .Sologic จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หากได้รับการป้องกันจากหรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือจากการดำเนินธุรกิจ โดยการกระทำ เหตุการณ์ การละเลย หรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนัดหยุดงาน การล็อกเอาต์ หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรมอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพนักงานของ Sologic หรือฝ่ายอื่น ๆ ) ความล้มเหลวของบริการสาธารณูปโภคหรือเครือข่ายการขนส่งหรือโทรคมนาคม การกระทำของพระเจ้า สงคราม จลาจล ความวุ่นวายทางแพ่ง ประสงค์ร้าย ความเสียหาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งของรัฐบาล กฎ ข้อบังคับหรือทิศทาง อุบัติเหตุ การพังของโรงงานหรือเครื่องจักร อัคคีภัย น้ำท่วม พายุ หรือการผิดนัดของซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมาช่วง โดยที่คุณได้รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวและคาดว่า ระยะเวลา.

 1. สละสิทธิ์

15.1 . การสละสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลเฉพาะกับฝ่ายที่ได้รับการยกเว้นและในสถานการณ์ที่ได้รับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ สิทธิ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นแบบสะสมและไม่ได้ยกเว้นสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

 1. ค่าชดเชย

16.1. หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวกับบุคคลหรือพฤติการณ์ใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในขอบเขตใด ๆ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้งานดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบและจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต .

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

17.1 . นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในส่วนนี้หรือตามที่ตกลงกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและ Sologic ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ตกลงกันระหว่างคุณและ Sologic และมีผลแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อตกลง ไม่ว่าจะเขียนหรือปากเปล่า

 1. การมอบหมาย

18.1 . คุณจะไม่มอบหมาย โอน เรียกเก็บเงิน ทำสัญญาช่วง หรือข้อตกลงในลักษณะอื่นใดกับสิทธิ์หรือภาระผูกพันทั้งหมดหรือใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ Sologic อาจมอบหมาย โอน เรียกเก็บเงิน ทำสัญญาช่วง หรือจัดการในลักษณะอื่นใดกับสิทธิ์หรือภาระผูกพันทั้งหมดหรือใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

 1. ไม่มีห้างหุ้นส่วนหรือเอเจนซี่ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีจุดมุ่งหมายหรือจะดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างคู่สัญญา หรืออนุญาตให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอีกฝ่าย และไม่มีฝ่ายใดมีอำนาจในการดำเนินการในชื่อหรือในนามของหรือผูกมัด ในลักษณะอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเป็นตัวแทนหรือการรับประกัน การสันนิษฐานถึงภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ และการใช้สิทธิหรืออำนาจใดๆ)

 2. สิทธิของบุคคลที่สาม ข้อตกลงนี้ไม่ได้มอบสิทธิ์ใด ๆ ให้กับบุคคลหรือฝ่ายอื่นนอกเหนือจากคู่สัญญาในข้อกำหนดเหล่านี้ (และผู้ที่สืบทอดและการโอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหากมี)

 3. ค่าธรรมเนียมทนายความ หากจำเป็นต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกความช่วยเหลือของศาลในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ ฝ่ายที่ชนะในข้อตกลงนั้น นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่กฎหมายอนุญาต จะเรียกเงินจำนวนที่เหมาะสมเป็นค่าธรรมเนียมทนายความ ซึ่งอีกฝ่ายทั้งหมดตกลงที่จะจ่าย .

 4. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

22.1. ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้ ตีความ และบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐวอชิงตัน โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ในขณะนี้หรืออาจกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐอื่น สถานที่สำหรับการดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ใน Yakima County, Washington

 1. คำบอกกล่าว การแจ้งใด ๆ ที่จำเป็นจะต้องได้รับภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร หนังสือแจ้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณ จะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับ Sologic เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการให้ข้อมูลที่อัปเดตแก่ Sologic สำหรับตัวคุณเองเพื่อรับการสื่อสารจาก Sologic

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย Sologic คำบอกกล่าวที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึง Sologic จะเป็นที่อยู่ต่อไปนี้:

เรียน: Chris Eckert Sologic, LLC 204 W. Wackerly, Midland, MI 48640